Klauzule RODO

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym


1.   Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest: 
Firma Handlowa Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownica 75, 27-552 Baćkowice
zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres lub na adres e-mail biuro@ratosnatura.pl,  a także telefonując pod numer (+48 15) 86 86 222.

2.   Twoje dane przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa pracowników i przetwarzanych danych osobowych, oraz ochrony mienia. Monitoring wizyjny realizowany jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3.   Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.   Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.   Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 7 dni. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: teren wewnątrz i wokół budynku Firmy Handlowej Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownica 75A, 27-552 Baćkowice.

6.   Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, przenoszenia, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.   W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.   W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.





Klauzula informacyjna dla Klientów/Odbiorców, oraz Kontrahentów/Dostawców


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownica 75, 27-552 Baćkowice zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres lub na adres e-mail biuro@ratosnatura.pl,  a także telefonując pod numer (+48 15) 86 86 222,

2)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), i f) Rozporządzenia celem przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych jest bezpieczeństwo, organizacja pracy, konieczność wykonania umowy łączącej strony, oraz inne obowiązki ciążące na Administratorze a wynikające z przepisów powszechnie stanowionego prawa w tym z m.in. dane osobowe będą przetwarzane w związku z obowiązkami podatkowymi, a także mogą być one przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami;

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym Administrator ujawnia te dane do celów wskazanych powyżej w oparciu o stosowne upoważnienia, umowy lub przepisy prawa,

4)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny  zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w pozostałych przypadkach nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego, lecz nie krócej niż do czasu ustania stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy,

5)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi obligatoryjny przepis prawa, w pozostałych wypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne i konieczne celem realizacji umowy,

8)  w stosunku do Pani/Pana danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym o profilowaniu.





Klauzula informacyjna dla Pracowników Firmy Handlowej Ratos-Natura s.c.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownica 75, 27-552 Baćkowice zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres lub na adres e-mail biuro@ratosnatura.pl,  a także telefonując pod numer (+48 15) 86 86 222,

2)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r celem przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych jest zatrudnianie, bezpieczeństwo, organizacja pracy, konieczność wykonania umowy łączącej strony, oraz obowiązki wynikające z przepisów powszechnie stanowionego prawa,

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym Administrator ujawnia te dane do celów wskazanych powyżej w oparciu o stosowne upoważnienia, umowy lub przepisy prawa,

4)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny wymagany do konkretnego przetwarzania danych  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez okres obowiązywania umowy, przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych zgodnie z maksymalnym terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, przez okresy wynikające m.in. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z 17 grudnia 1998r. – o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

5)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne i konieczne celem realizacji umowy,

8)  w stosunku do Pani/Pana danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym o profilowaniu.





Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy w Firmie Handlowej Ratos-Natura s.c.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, że:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownica 75, 27-552 Baćkowice zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres lub na adres e-mail biuro@ratosnatura.pl,  a także telefonując pod numer (+48 15) 86 86 222,

2)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy,

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres 2 lat jeżeli zostanie udzielona dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych po zakończeniu procesu rekrutacji,

4)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym art. 221 Kodeksu Pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych obligatoryjnych, a konsekwencją niepodania tych danych będzie wykluczenie Pani/Pana z procesu rekrutacyjnego,

7)  w stosunku do Pani/Pana danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym o profilowaniu.





Klauzula zgody na publikację wizerunku Pracownika, Klienta lub innej osoby


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Handlową Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownicy w postaci:*

a)  wizerunku;
b)   imienia i nazwiska;
c)  innych danych tj. …………………………………………………………………...
*(niepotrzebne skreślić)
w celach promocyjnych Firmy poprzez m.in. zamieszczanie w mediach, w tym publikacji na stronie internetowej Administratora Danych: www.ratosnatura.pl, oraz na jego fanpage. Przedmiotową zgodę wyrażam zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.





Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy ……………………………….………………….. przez Firmę Handlową Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownica 75, 27-552 Baćkowice.





Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Firmę Handlową Ratos-Natura s.c. Rafał Zdziebło, Stanisława Zdziebło w Olszownica 75, 27-552 Baćkowice.


Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.